Verslag van de kerkvisitatie van de parochie Nunhem op 6 september 1646

tijdens het pastoraat van Michiel Oems door Peter Rosen, aartsdiaken van Kempenland, opgemaakt volgens het schema van G. Simenon (Bron: Archief bisdom Luik FI 35-41)

KERK: Middenkerk; patroonheilige is de H. Servatius; de begever is de proost en het klooster van Keizersbosch.

TIENDEN: De proost en het klooster van Keizersbosch bezitten de grote tienden.

PASTORAAT: Het pastoraat heeft een waarde van 16 mud spelt.

KERKFABRIEK: De inkomsten bedragen 12 gulden en de fabriek bezit een stuk akkerland dat jaarlijks vijf vat gerst opbrengt, waarvan er twee gebruikt worden voor de godslamp.

KOSTERIJE: Het kostersschap is een jaarlijks ambt; de koster ontvangt enkele kleine tienden en enkele graanschoven, de bedienaar is een gehuwd man.

KERKGEBOUW-HOOFDALTAAR: Er werden geen gebreken vastgesteld.

ARMENTAFEL: De inkomsten bedragen twee gulden 10 stuivers; aan de pastoor wordt toelating verleend om 2 1/2 gulden van de Armentafel voor de kerkfabriek te gebruiken daar er niemand is die uit hoofde van armoede wenst begiftigd te worden, onder dien verstande evenwel dat de twee instellingen niet met elkaar vermengd worden maar dat ze steeds afzonderlijk hun inkomsten innen.