Overeenkomst tussen de pater Franciscaan Jac Kueltgens en het kerkbestuur Nunhem over de viering van Sint Servaasdag en de feesten van Kruisvinding en Kruisverheffing (1820)

Op 28 juni 1820 wordt in Nunhem een overeenkomst gesloten tussen het kerkbestuur van Nunhem en pater Franciscaan Jac Kueltgens, vicarius van Haelen en rector van Nunhem. Daaruit blijkt dat de parochie Nunhem in 1820 beschikt over een relikwie van de Sint Servatius en van het Heilig Kruis. Verder dat de dagen van het hoogfeest van Sint Servatius (13 mei) en dagen de feesten van Kruisvinding (3 mei) en Kruisverheffing (14 september) als hoogfeesten gevierd moeten worden met vespers op de vooravond en plechtige hoogmis met preek op de dag zelf. Daaraan heeft paus Pius VII (1800-1823) het verkrijgen van een volle aflaat verbonden. Verder verplicht rector Kueltgens zich op woensdag en op vrijdag op een vastgesteld uur in de parochiekerk van Nunhem de H.Mis op te dragen en de relikwie ter verering aan de gelovigen aan te bieden.

Hier volgt in extenso een afschrift van de akte: "Op heden den agt en twintigste dag juny heeft den ondergeschrevene Dh Jac Kuelgens, pastoor van Nunhem, met de ondergeschrevene E.Waegemans, J.Verheggen, W.Van Herten, P.Schaeken, kerkmeesters van de kerke van Nunhem deze volgende accoord ingegaen: Zijne heiligheid Pius VII verleend hebbende aen deze kerke den dierbaare schat van twee eeuwig durende aflaaten te weeten op den feestdag van den heiligen Servatius, patroon deezer parochie en op de daegen van Kruisvinding en Kruisverheffing, in welke kerke de reliquien zijn gerustende, welke voornoemde feestdaegen door mij ondergeschreve zijn, en zulkx uitgevoerd worden met d'aldergrootste plegtigheden, beginnende daags te vooren met d'eerste vespers, op deze feestdaagen een solenneele hoogmisse gezongen worden en sermoon.
Den ondergeschrevene pastoor engageert zig daar en boven van in de kerke van Nunhem te doen twee wekelijkse missen, op een vastgestelde uur, mits te houden zijne vrije intentien, te weeten alle woensdagen en vrijdagen en alsdan de reliquien naar de missieve tot vereering van alle christene geloovige sullen voorgestelt worden tot uitoeffeninge van alle deze goddelijke diensten, laaten de ondergeschrevene kerkmeesters ten voordeele en tot gebruick van hunne pastoor een basin struijkholt, in zijn paalen, toebehoorende aen de kerke van Nunhem geleegen in deze gemeente aen de moolen van Ste Elisabeth, rijngenooten, zonneopgang de here De Koning van Helden, zonneondergang den weg van voornoemde moolen, in den middag eene dennebosch koninglijke domeinen, en in den noorden de beeke. Welke bosch struijkholt den ondergeschrevene pastoor belooft te kappen op eene behoorlijke tijd, en door bekwaeme werklieden, en de planten die zoude vergaen bij te pooten.
Aldus gemaakt onder dobbel, binnen Nunhem. Datum als boven in het jaar 1800 twintig en wederzijds ondertekent: Dh.Jac Kueltgens, pastor in Nunhem; E.Wagemans, J.Verheggen. W.Van Herten, P.Schaeken" (GAR V,25 Archief Familie Waegemans n.133)