Petrus van de Laak, De parochiekerk van Nunhem (1835)

Wanneer de parochie Nunhem in 1835 weer zelfstandig wordt geeft pastoor Petrus Van De Laak een beschrijving van de parochiale kerk van Nunhem, die wij hier in extenso weergeven:
"De bestaande gedenkstukken of archieven leveren ons niets op aangaande de dagtekening van de bouwing der kerk. De bouworde welke tot de Romeinse schijnt te behoren alsmede de bouwstoffen waarmede het gebouw is samengesteld doen ons met enige grond vermoeden dat het gebouw van zeer oude dagtekening is en als ene der oudste kerken van de omliggende dorpen kan gehouden worden. De buitenmuren van den toren (en van het priesterkoor) zijn bijna uitsluitend van mergelblokken gemaakt, hiervan is slechts uitgezonderd de sacristie welke later tijds bijgebouwd is. (Bij het afbreken der kerk is bevonden dat de muren der kerk uit keien bestonden van verschillende dikte geregeld ingelegd en met sterke specie samengevoegd.). De kerk van Nunhem toegewijd als haren bijzonderen patroon aan den H.Servatius bisschop van Tongeren was eertijds ene moederkerk doch tijdens de Franse omwenteling in het jaar 1803 is dezelve gesteld als hulpkerk van de succersale van Haelen. Naderhand bij besluit van Gedeputeerde Staten der Belgische provincie van den 22 november 1834 voor zoveel het tijdelijke betreft en bij ene akte van den bisschop van Luik van den 30 december daar aanvolgend voor zoveel het geestelijke aangaat is dezelve afgescheiden en onafhankelijk verklaart van het parochiale gebied der succursale kerk te Haelen en maakt als nu op zichzelve ene parochiale of succursale kerk uit. Het kerkhof is aan de kerk gelegen en grenst ten noorden en ten oosten aan den tuin der pastorij, ten westen aan het huis van Willem van Herten en ten zuiden aan den publieken weg. De kerk en het kerkhof bekleden te samen een oppervlakte van 11 roeden en tien ellen". (Aantekeningen SA 1969: uit Het stokregister der titels van de kerkfabriek van Nunhem fol.1. De toevoegingen in deze beschrijving die tussen haakjes zijn geplaatst zijn van de hand van pastoor Stassen; editie: J.Adams, Nunhem een oude Servaasparochie, Nunhem 1978 p.39-40)