De eerste Sint Servatiusschool

Alvorens pastoor Hoomans naar Nunhem kwam in 1924, met de opmerking van de bisschop op zak "Zie maar eens wat er kan gebeuren met de schoolkwestie in Nunhem", was er ook al door pastoor Meyer aan een lagere school voor Nunhem. gesleuteld.

Op de voor Meyer typerende wijze noteert hij in het Memorabilia-boek van Nunhem: "Op woensdag 30 november 1918 werd door den pastoor de gemeenteraad tot een vergadering op het raadhuis uitgenodigd. De raad was voltallig". In die vergadering kwam een voorstel van de heer Herman Meddens aan de orde betreffende de oprichting van een school. In het kort kwam het hier op neer dat de heer Meddens de Kloosterhof van Mariaschoot wilde bestemmen voor een nieuw op te richten school te Nunhem. De zusters Dominicanessen van Neerbosch zouden het onderwijs komen verzorgen. De financiŽle verplichtingen aan het een en ander verbonden gaven als resultaat een begroting van f.19.000,--. Van dat bedrag schrok men wel een beetje. Vandaar dat het nog tot oktober 1929 moest duren eer de kinderen van Nunhem hun eigen school konden betrekken. Pastoor Hoomans geeft zelf een overzicht en verslag van de zaken rond de eerste school van Nunhem in het net genoemde Memorabilia-boek.

In citaat: "Reeds meer dan vijftig jaar was er door de respectievelijke pastoors geklaagd dat er in Nunhem geen school was, doch altijd was het de financiŽle kwestie waarop men meende dat de zaak strandde. Toen er dan ook gesproken werd over het bouwen van een nieuw raadhuis, adviseerde de pastoor dan liever een school te bouwen als zijnde meer noodzakelijk. Dit viel in goede aarde. Er werd een begroting opgemaakt en gevraagd om een school te mogen bouwen. Door Monseigneur naar de bisschoppelijke Inspecteur verwezen, werd hier de eerste tegenstand ervaren. Hij was er vierkant tegen en heeft zo lang hij kon tegengewerkt, waarschijnlijk door anderen daartoe overgehaald. Ook van andere zijde werd veel tegenstand ondervonden, binnen en buiten de gemeente. Wij willen hier geen namen noemen, doch het ging zelfs zover dat er een kapitaal dat op de pastorie stond werd opgezegd, alleen om de pastoor het leven zuur te maken. Doch er waren ook anderen van wie wij veel steun mochten ervaren, waarvan met lof vermeld mogen worden de Hoogeerwaarde heer deken, de familie Verheggen uit Buggenum en de inspecteur van het onderwijs J.Cals.

Na lange strijd gaf de bisschoppelijk inspecteur in naam van Monseigneur zijn toestemming en kon er over gegaan worden tot de aanbesteding. Deze had plaats en voor f.13.656,-- werden de heren Knoops en Geraedts te Horn als zijnde de laagste inschrijvers de aannemers.

In april 1929 werd begonnen met de bouw der school onder architect J.Van Groenendaal en onder gratis toezicht van de heer Coenen, die als kerkmeester het meeste had bijgedragen om de school te doen bouwen. Het schoolhuis werd gegund bij onderhandse aanbesteding aan dezelfde aannemers voor f.8.000,--.

Met oktober 1929 kon de school beginnen met 73 leerlingen. Als onderwijzend personeel was reeds van te voren benoemd de heer L.Mertens, hoofdonderwijzer te Heibloem; W.Joosten te Echt; en Mej.A.Jochems uit Meyel.

Stilletjes luwde de oppositie in Nunhem vooral nu de mensen zagen het resultaat bij de kinderen en er reden was om trots te zijn op hun school, die zonder belasting verhoging als een door de inspecteur geprezen modelschool voor hun ogen was verrezen. Op 4 mei 1930 werd een plechtige H.Mis en een plechtig Lof opgedragen om Gods zegen te verkrijgen over de school en de kinderen die haar zouden bevolken. Daarom had de plechtige inzegening plaats door de Bisschoppelijke Inspecteur, waarbij het woord werd gevoerd door de Z.E.H.pastoor de beide inspecteurs en het hoofd der school. Na afloop werden de kinderen onthaald en kregen een uitstapje naar Asselt en Roermond als cadeau". Tot zover citaat pastoor Hoomans.

In juni 1977 werd de eerste Sint Servatiusschool voor het laatst als lagere school gebruikt. De Nunhemse kinderen waren toe aan een nieuw schoolgebouw, aldus het Nunhemse kerkbestuur alias schoolbestuur. In een nieuw schoolgebouw werd het schooljaar 1977-1978 begonnen.