De tienden van de kosterij van Nunhem

Pastoor Mertens van Nunhem (1721-1731) heeft ook de tienden die behoorden aan de kosterij van Nunhem opnieuw geboekstaafd onder de titel: "Thiende Der Custerije tot Neunhem geschreven uijt den protocol Register van den pastoor tot Neer hr.mr. Andries Driessen Ao 1611 van hr.Hendrijck Stolders en van heer Michiel Oems pastor tot Neunhem Ao 1639 gecopieert".

-Jan Gebels Lant twee morgen beneffen des heer van Goor lant, thient den Heer proost dat vierendeel en den pastoor van Neer die helt: en den custer van Neunhem d'ander vierendeel.

-Item noch twee morgen daer booven toebehoorende Jan In Gene Pass kinderen, thient also wije booven.

-Item noch vier morgen geheeten de Kleckaert toebehoerende den heer van Goor, thient half den heer pastoer van Neer: die andere helft den Heer proost en den custer van Neunhem.

-Item Capuins alias Goorer Kamp, toebehoerende den heer van Goer, thient den proost, daerbenevens 18 treden in den camp Van der Stappen (: nu twee Eijcken Stocken dicht bij een staende:) nae Neer waert dat derde deel (: nu over veel jaeren die helft :), thient den pastoor van Neer en twee derde deelen den H.proost en kuster van Neunhem.

-Item over die Lantweer naer Horne waert naer Botselers hooff van eenen heijster staende op Botzelers Dries, soo dan voorts op den thooren van Assel, thient den H.Proost, die zijde naer Horn, thient die van Haelen. Aen dat selve stuck lants, naest den voors Dries, thient den custer van Neunhem, van eenen heijster staende in Botzelers beemt, tot op d'eijnde van der heggen geheeten den Beggert, dies zijde naer de kircke van Neunhem, thient den kuster van Neunhem.

-Item op een stuck lants gehoorende aen Strijcken Hoof neffens den wegh loopende van Neunhem nae Buggenum, heeft den kuster de thiende beginnende van eenen pael liggende aen het lant van de Erfgenaemen van Jan Stocx, siende op den hof van Kleijn Mielenborgh en den kuster thient de zijde naer Neunhem.

-Item staen bij Dirrijck Pretorius en Hendrijck Vermeulen 30 gulden Luijcx tegens 5 per cent op pensioen. Nu bij Dirrijck voors oft Peter Verlinden gijnen Eerfgenaeme en bij welcke 30 gulden schijnen gegeven te zijn aen de custerije van Peterken van Straelen met sijn consorten te weten Jan Kessels, Peter Adams, en Gretien Straelen. (In 1778 staat dit geld uit bij Joannes Kolen.)

-Item treckt den custer heel Neunhem door voor gijnen ouft, van alle die met een peert ackeren, eenen Rijghsel van 8 schobben kooren. En die met twee perden ackeren geeven 4 gerven: ende op LeŘ 3 gerven. En die geen peert en hebben geeven 4 schobben Rogge. En dit voors: aengaende den ouft heeft Hendrick Vermeulen veel jaeren geweese kuster, mij in sijn Dootbedde gedeclareert quod attestor J.Mertens pastor loci.

De opvolger van pastoor Mertens, pastoor Ignatius Guns van Nunhem (1731-1762) voegt daar nog aan toe:

-Item van bruijten heeft den custer 2 schell.
-Item heeft den custer van ieder hooft lijck 2 scheIl.
-Item heeft den custer van ieder die bericht woort 7 oovten.

Den custer heeft voor desen oock een malder rogge gehadt van Keijserbosch van het dienen van drie weckelijcke missen die den pastoor doedt voor Keijserbosch (: so men seght) maar is door onachtsaemhijdt van eenen sekeren custer achter gebleven, omdat enen sekeren heer Proost oock pretendie op dien custer hadde. Uti mihi dictum est, hoc fideliter confeci, ignatius guns.