De tienden van de pastoor van Nunhem

Uit de Thiende den pastoor tot Neunhem toekomende, wordt een goede indruk verkregen wat de pastoor van Nunhem nog restte na verkoop van de tienden en kerkrenten door pastoor Coenarts in 1656. Deze tienden zijn samengesteld door Jacobus Mertens, pastoor van Nunhem1721-1731. Het grootste gedeelte van al deze opgenoemde tiendrechten zijn novaal-tienden. (Rijksarchief Limburg 44 a, 1969, V 3. Register van inkomsten en uitgaven betreffende pastoor en kerk van Nunhem 1722-1783; zie ook: VROA 1969)

De volledige titelpagina luidt: Registrum decimarum et Redituum Pastoris, ac Pastoratus de Neunhem. Registrum item Redituum Ecclesiae de Neunhem, Registrum quoque Redituum pauperum. Registrum denique Matriculariae ibidem. Quae Registra pro potiori parte ex registro magno confecto Ao 1636, et minori dè Ao 1653 concinnavi, et renovavi, ac fideliter confeci ab Ao 1728. Jacobus Mertens Loci pastor ab anno 1722.

-Den geheelen camp oft landerijen achter Crijn Mooren, gelijck den selven tussen twee straeten, de een lopende van het valder naer Baexem, de ander van de brugge naar Haelen oft Strijckenhof, gelegen is. Eertijts waerschijnelijck genaemt Daniel Laecken Camp en Tijskens Smets Kinderen Lant.

-Den kamp van den hof Ter Beeten, vulgo Strijckenhof, gelegen achter het selva huijs, thient den pastoor van Neunhem tot den wegh loopende van Strijckenhuijs tot Leu-waert. De andere zijde van den voors wegh thient Haelen.

-Item in den selven camp voorheens van eenen eijckeboom staende in Botselers hegge, die men nu noemt Strijckendobbelhegge, nu van den heester staende in koule in de selve hegge.

-Item Strijcken Neuwen Camp, tient den pastoor van Neunhem gelijck einen doorenstruijck voorheens staende in botselershegge in wiens plaets nu gestelt is een staexken, op den thooren van Sint Elisabeth, die sijde naar Neer, thient den pastor van Neunhem, die andere zijde thient Haelen.

-Item den Krieckacker daar neffens geleegen, thient den pastoor van Neunhem, uijtgenoemen twee morgen aan den paet, die zijde naer Haelen, thient Haelen.

-Item den Hijercamp, thient den pastor van Neunhem alleen.

-Item beneffens de Krieckenacker Dyrrijck Capuijns erven, nu waerschijnlijck den Steuven aeker genaemt, thient den pastor van Neunhem.

-Item den Krommen camp, thient den pastor van Neunhem.

-Item den camp genaemt Den Joncker van een gaet in de hegge daar den voetpaet naar het kloster weerts door loopt voorheens op eenen heijster nu op een coul baexenwaerts siende: die zijde naar Haelen, thient Haelen en Neunhem te, saemen: die zijde naar Leu, thient Neunhem alleen.

-Item Botselers alias Strijcken Heijsterboosken nu lant gemackt zijnde, gelegen neffens den voetpat loopende in den Joncker, thient den pastor van Neunhem alleen.

-Item de groote koul gelegen een weijnijch door het valderen achter den Meulenberg toebehorende N.Wickersloot, thient den pastor van Neunhem alleen.

-Item een kleijn stucxken lant gelegen tussen de groote koul en het voors Heijsterbosken eertijds Dyrijck Pretoris nu Peter van der Linden toebehoorijch, van den voetpat tot een voor gelegen tussen het voornoemt Strijckerlant en Hendrijck Beurskens Lant, thient den pastoer van Neunhem.

-Item des alden kusters van Neunhem kempken, tegen den Joncke: geleegen, thient den pastor van Neunhem alleen.

-Item een stucxken lant ongeveer 80 roijen genoemt het kleijn koulken Merten Stocx aengaende, thient Neunhem te weeten den pastor alleen.

-Item den kamp gelegen neven Leuer Camp aen der straeten, thient den pastor van Neunhem alleen. Als oock den Huijs Camp en Loeijer Camp.

-Item den Camp quondam den Beggerter, modo genaemt den Cruijskamp van het vaerengaet van Botselers alias Strijcken Neuwen Camp recht te sien opwaerts tussen Wijckersloot's huijs en zijn port, die kleijn zijde naer de straet thient Neunhem, die ander zijde na Haelen, thient Haelen.

-Item noch twee kleijn stucxkens daer beneven naer de kirck Haelen waert beneffens den voetpaet gelegen, dese thient den pastor van Neunhem alleen.

-Item een stucxken lants beneven den Beggerter hetwelck Geerlingh Vestiens in sijn gebruijek heeft; thient den pastor van Neunhem. Maer Nota: dit stuck en kint men niet, maer kan in den Steufacker begrepen zijn.

-Item het groot en het kleijn Leuervelt omtrent Leuer-meulen geleegen, thient den pastor van Neunhem geheel.

-Item Anthonis Vermeulen, nu Sijb Vermeulen Camp aen het kloster, thient den pastor.

-Item den camp van Cloosters Hoeff tegens over den gevel van het huijs van een gaet op den graeve tot op eenen krommen boom boven die conijns eerde, die zijde naer Roggel en Heijtsen neffens de heijde, thient den pastor, den andere zijde het klooster.

-Item het bemtgen aen de moulen van het kloster nu met holt bewassen is aen den pastor van Neunhem.

-Item den camp op de heijde aldaer op het voors bemtgen uijtschietende den welcken den prior van die van Keijser bosch hefft gekregen, thient den pastor geheel.

-Item heeft den pastoor etlijcke novalie thiende als Jan Vermeulen, alias Beeren, nu Peter Gijsen in de Heijde Camp naert kloster waert.

-Item Arith Stocx nu Merten Stocx kempken achter sijn scheur op den Meulenberg, rontom is de straet.

-Item een camp neffens de gemeijne straet gelegen tussen de straet en de huijsen van Hendrijck Beurskens en Merten Verboeket oock op de Meulenbergh.

-Item mencken aen den bosch salijger kinderen lant aen het huijs.

-Item een stucxken lant tussen de kraeck en Judith Linssen moeshof neven de straet.

-Item heeft den proost aen den pastoor van Neunhem gelaeten die thiende in den Goorecamp, gelijck hij se placht te hebben, te weten van de paet die vant Swart Velt van de Neererwegh loopt in den kamp tot op het waeter in de Goorercamp, een lutsken wijer naer Goorwaert als een eijcken boomken; naer de zijde van Neunhem waert, thient den pastoor van Neunhem: de andere zijde den pastoor van Neer, maer van de zijde naer Neer waert sullen afgemeeten woorden 18 treeen waer van het derde deel den pastoor van Neer heeft, het derde deel den kuster van Neunhem, ende het ander derde deel den pastoor van Neunhem, sed nota dat den pastoor van Neer nu over veel jaeren is in possessie van de helft van die 18 tussen te trecken, en de ander helft deijlt nu den pastor en kuster van Neunhem.

-Item thient den pastor van Neunhem Nijskampken gelegen tegens Goorer kamp over, eender zijde den Vuijlen Dries, anderzijts neffens Goorer kleijnen geer.

-Item thient den pastor in den Duijvens camp.

-Item in de plaetse van drij malder haeveren, die den H.Proost den heer pastoor moest geeven jaerlijcx: heeft hem gelaeten een thientien tot horne, het nu verpacht is aen Wilm Stocx voor 3 malder rogge en 3 vat gerst.

-Item heeft den pastor die smaelethiende alwaer den heer proost die hooren thiende heeft als vlas soo int Swaervelt als in de Kemp.

-Item Maria van Gendijck van een stuck lants geheeten Peters Busken een vat roggen. Nunc Adam van Gendijck en Peter Nijskens: woort betaelt met 8 fL als icht vinde betaelt in 1636 etc. van deze 8 fl. moet nu betaelen Hencken Nijskens den soon van Nijs Nijskens sal 4 fl. en de kinder van Jan Beeren 4 fl.

-Item Alert Meuten nunc in geene Katerboijt: Nu Tijsken Beckers 3 cop Roggen. En Calaers Minckers erfgenamen een cop Rog. De 3 coppen van dit vat geeven de kinders van Tijsken Beeckers.

-Item den h: pastoor van Buggenum van een stuck lants liggende aen den wegh van Goor moet jaerlijcx aen den here pastor van Neunhem leveren 1 vat Rog.

-Item van een stuck lants geheeten Lenunen Camp tot Buggenum 18 fl. custos tertiam partem. Nu Peter Lemmen alias Stocx.

-Item Rencken Smeets tot Buggenum 5 horens gld. liggende op den Brumacker depost Jeuck VoegeIers en sijn suster. Custos habet tertiam partem. Nu Gielis Nelissen en Geerlingh Vestiens.

-Item den weem met den moeshof en den boomgaert is tot gebruijck van den pastoor.

-Item het kampken gelegen achter aen den boomgaert hetwelcks seeckeren proost van Keijserbosch heeft aengenoome van Philip Vermeulen voor seecker capitael, hetwelcks het convent tot last des selven hadde en den proost heeft dat gelaeten aen den pastor en treckt hem daer voor jaerlijcx 15 schillingen af aen de penningen die den pastoor van het convent treckt. En van dit kempken moet den pastor lonen den schat noch jaerlijngx tot cins 10 fl. Rurem. tot St.Elisabeth betaelen op St.Stephens dagh maer en geeft daer geen thienden van.

-Item is aen den pastor die potinge van wijen stocken staende op de straete neffens den kirckhoofs meure aldaer geplant Ao 1724.

-Item zijn aen de pastorie de heggen beginnende van het huijs tot rontom den hof langhs den boomgaert neffens Verheggen oft kirckboomgaert tot aen het voorsz kampke dis langhs den wije op loopt is geheel aen de pastorije, die van daer op loupt naer de straet is half aen den pastor te weeten onderwaerts de andere helft is aen Peter Verlinden, die hegge tussen de hove en het kempken is half aen de pastor te weeten die zijde naer den honigaert. Alsoo oock dis hegge tussen onsen boomgaert en den hof van Zeger Kole is half aen pastor te weeten die zijde naer de straet waer: en is geplant Ao 1723.

-Item Hermans een malder rogge (cluppel maet volgens gewonte) betaelt Ao 1636,1637 etc. Nota dit malder is seer verdeilt: hier geeft Lem Hermans 3 vat: Gerit Corsten 6 coppen: Willem Hermans 3 coppen: Hub Verlinden Jan 3 coppen. Sed Nota dit voors malder moet Peter Vossen bij een maecken alsolicht in het gebruijcke heb gevonden en gehouden."

Verder zijn aan de pastoor van Nunhem jaarlijks een vat, of een malder of enige coppen verschuldigd: "Ruth Houben aen den mortel in Roggel in 1636 etc. Jenssen Huijben, Leeten Paeps, Jan Vossen allen idem in de jaren 1636 en volgende. Jentten Krijns aen het klapvalderen, Lenaert Menissen, Nijs Struijcx op de groote Laeck allen te Roggel en ook in de jaren 1636 en volgende."